change language


Grafheuvels in Nederland

Grafheuvels zijn de meest talrijke archeologische monumenten van Nederland. Op veel plekken in ons land zijn deze prehistorische graven nog steeds duidelijk zichtbaar als lage heuvels. Op 1 juli 2008 startte de Faculteit Archeologie in Leiden, samen met de gemeente Apeldoorn, het Rijksmuseum van Oudheden en de RCE, een onderzoeksproject naar deze prehistorische monumenten. Het door NWO gefinancierde project genaamd "Ancestral Mounds" wordt geleid door dr. David Fontijn en medeaanvragers dr. Annelou van Gijn en prof. dr Corrie Bakels. Samen met drie promovendi zullen zij de kern vormen van het Leidse grafheuvel onderzoek.

Met het onderzoek wordt een multidisciplinair onderzoeksproject uitgevoerd dat de landschappelijke setting van rituele landschappen gaat onderzoeken en zich buigt over de vraag hoe dit landschap van de doden aan dat van de levenden was gerelateerd. Het rijke bestand van Laat-Neolitische tot en met Midden-Bronstijd-grafheuvels uit Zuid- en Midden-Nederland worden hierbij gebruikt (2900-1100 BC). Gegevens uit gepubliceerde grafheuvelsopgravingen, toegankelijk via een bestaande database en museumcollecties zullen de belangrijkste gegevens gaan vormen.

Het onderzoek speelt ook in op de vraag naar nieuwe kennis over grafheuvels in Nederland voor erfgoedbeheer en cultureel toerisme en wordt medegefinancierd door lokale overheden en grootgrondbezitters. Veldwerk zal slechts op beperkte schaal plaatsvinden (o.a. voor pollenanalyse). Daarnaast zal met behulp van proefsleuven het gebied rondom enkele heuvels worden onderzocht.Nieuws: Onderzoek Apeldoorn gepresenteerd aan Koningin Beatrix!


Nieuws: Projectsite Apeldoorn online!

lees meer:www.grafheuvels.nl/apeldoorn

Click to enlarge
Behalve een zee aan boomwortels zijn er vooralsnog weinig archeologische sporen aangetroffen buiten de heuvels, dit in tegenstelling tot de heuvels die in 2006 en 2007 werden onderzocht

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -